VOTKA PAKET 35 CL
1300.00
VOTKA PAKET 50 CL
1600.00
VOTKA PAKET 70 CL
2000.00
İSTANBLUE 35 CL
800.00
İSTANBLUE 50 CL
1100.00
İSTANBLUE 70 CL
1600.00
İSTANBLUE 100 CL
2000.00
ABSOLUT 35 CL
1000.00
ABSOLUT 50 CL
1200.00
ABSOLUT 70 CL
1700.00
ABSOLUT 100 CL
2100.00
DUBLE VOTKA
250.00
TEK VOTKA
200.00